Byråns allmänna villkor för juridiskt biträde

Handshake.jpg

Nedan allmänna villkor gäller för juri­diskt biträde lämnat av Ad­vokatbyrå Prima AB (”Byrån”)och/eller ad­vokat eller jurist verksam på Byrån (”Juristen”).

1. Förskott

Byrån begär som regel en förskottsbe­talning vid ärendets påbörjande. Även om  förskott inte begärs inledningsvis förbehåller sig Byrån rätt att begär för­skott för kommande arvode under pågå­ende ärende.

2. Ersättning

Byrån debiterar skälig ersättning för ju­ridiskt biträde i enlighet med Sveriges Advokatsamfundets etiska regler. Vid beräkning av vad som är skälig ersätt­ning har den tid som lagts ner i ärendet väsentlig betydelse. Byrån debiterar ef­ter löpande räkning per påbörjad fem­tonminutsperiod.

Utöver arvode tillkommer ersättning för Byråns utlägg i ärendet. Byrån förbe­håller sig rätten att begära att klienten betalar större utlägg i förskott. Byrån förbehåller sig rätten att debitera för te­lefoni-, porto, och budkostnader.

3. Fakturering

Fakturering sker månadsvis. Faktura förfaller till betalning 10 dagar efter fakturadatum. Om rättsskydd genom försäkringsbolag föreligger sker fakture­ring halvårsvis, oavsett om försäkrings­bolag medger à conto avräkning eller ej. Efter förfallodagen debiteras dröjsmåls­ränta enligt räntelagen.

4. Ansvarsbegränsning

Rådgivning beträffande skatterättsliga frågor ligger utanför uppdraget och var­ken Byrån eller Juristen ansvarar för skatterättsliga konsekvenser som upp­kommer för klienten på grund av upp­draget.

Byrån och/eller Juristen ansvarar för skada som uppkommer genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret skall vara begränsat till tio miljoner kronor. Vid beräkning av skada utges ej ersättning för ersättningsan­språk som klient drabbas av till följd av skada som drabbat tredje man.

Byråns och Juristens uppdrag omfattar endast rådgivning om svensk rätt.

5. Tillämplig lag och tvister

Detta uppdrag är underkastat svensk rätt utan hänvisning till svenska regler beträffande internationell privaträtt. Tvister i anledning av detta uppdrag skall avgöras endast av Borås tingsrätt. Klienten medger att Borås tingsrätt har jurisdiktion att pröva tvist mellan Byrån och/eller Juristen och klienten.

Byrån och/eller Juristen har dock rätt att vidtar rättsliga åtgärder på annan ort för indrivning av ersättning till Byrån och/eller Juristen.

6. Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnden

Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra tvister mellan en konsument och en advokat eller en advokatbyrå. Konsumenttvistnämndens adress:

Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/